Workshops symposium


Tijdens het symposium worden er workshops gegeven door verschillende professionals in en rondom de zorg. Er is een ruime keus uit tien workshops die elk rond een specifiek thema handvatten geven om zelf in actie te komen.


Scroll naar onderen voor alle workshops of klik hieronder op de link naar een bepaalde workshop.

Workshop 1 – Christelijke identiteit: mij een zorg!
Workshop 2 – Mantelzorg; wat is dat?
Workshop 3 – Onderlinge zorg in kerken en bestrijden van eenzaamheid.
Workshop 4 – Migrantenkerken en de zorg voor elkaar
Workshop 5 – De zoektocht naar nieuwe sociale woonvormen om gelukkig samen oud te worden
Workshop 6 – Een robot aan het bed: innovatie in de ouderenzorg
Workshop 7 – Het levenseinde; geen gemakkelijk onderwerp
Workshop 8 – De zorgzame kerk
Workshop 9 – Wat kunt u doen om vitaal te blijven?
Workshop 10 – 2030: Het rampscenario


Workshop 1 – Christelijke identiteit: mij een zorg!


Simon Polinder
Associate lector Christelijke professie, CHE


Herken je dat? Je wilt het graag hebben over christelijke identiteit en zorg, maar het komt er vaak niet van. En dat terwijl je het zo belangrijk vindt! Naar aanleiding van het onderzoek bij Lelie zorggroep, ontwikkelt het associate lectoraat Christelijke professie (van de Christelijke Hogeschool Ede) op dit moment materiaal voor teamcoaches waar ze in hun teams mee aan de slag kunnen gaan. In deze workshop vertellen we hoe dit materiaal tot stand komt, hoe het eruit ziet en gaan we zelf met een van de handreikingen aan de slag. Kom, hoor en ervaar!


Workshop 2 – Mantelzorg; wat is dat?


Corrie Vroon
Productmanager mantelzorg en ervaringsdeskundige op het gebied van mantelzorg


De definitie van mantelzorg: ‘Langdurige, intensieve, niet-georganiseerde zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door een of meer leden uit diens omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.’ (mw. dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer, 2003).
Langdurig wil zeggen minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Intensief betekent dat de belasting vaak zwaar is, omdat er vanuit een familierelatie zorg geleverd wordt, die emotioneel veel vraagt van de mantelzorger.
In deze workshop gaan we samen in gesprek over vragen als: Wat betekent de verandering in onze samenleving voor de toekomst van de mantelzorger? Zijn we in de veranderende samenleving, met andere samenstellingen van gezin, relatie, werk en vrije tijd, in staat te anticiperen op de mantelzorg in de toekomst? Wat betekent het voor de werkende mantelzorger? Gaan we in ons leven rekening houden met zorgverlof en mantelzorgtaken? En wat en wie is daarvoor nodig?


Workshop 3 – Onderlinge zorg in kerken en bestrijden van eenzaamheid


Freek van Holten
Manager NPV-Dichtbij


In kerken wordt meer naar elkaar omgekeken dan buiten kerken. Toch? Of gaan we er te snel vanuit dat dit wel goed zit? Wanneer we in de toekomst nog meer op elkaar aangewezen zijn en er minder mantelzorgers zijn, zal de kerk als gemeenschap steeds belangrijker worden. Kunnen we dat al, of moeten we daar nog naartoe groeien?
Deze workshop heeft een interactief karakter. We brengen in kaart hoe de praktijk van de onderlinge zorg in kerken er nu uit ziet en denken na over mogelijkheden om dit nog beter te gaan doen.
De NPV heeft veel ervaring in het begeleiden van kerken bij het opzetten van onderlinge hulpdiensten en het bestrijden van eenzaamheid. Freek van Holten is werkzaam bij de NPV, waar hij zich bezighoudt met de ondersteuning van lokale afdelingen en kerken (inhoudelijk met het thema eenzaamheid).


Workshop 4 – Migrantenkerken en de zorg voor elkaar

Deze workshop komt te vervallen.

Karin de Schipper – Visser
Directeur SKIN-Rotterdam


In Nederland zijn naar schatting een miljoen christenen met een migrantenachtergrond. Alleen al in Rotterdam zijn meer dan 175 internationale kerken. Dat zijn kerken van allerlei denominaties; orthodox, katholiek, protestant, pinkster. Kerken met mensen met verschillende achtergronden. Kerken die hier al eeuwen zijn of kerken die net zijn opgericht. Kerken waar honderden mensen op zondag samen komen en kerken waar groepjes van 30 tot 40 mensen bij elkaar komen en alles wat daar tussen in zit.

De internationale kerk bestaat niet. Issues die spelen in de samenleving, spelen ook bij de leden van deze kerken. Het bijzondere van deze kerken is dat zij zowel helpen, als dat er behoefte is aan geholpen worden. Waar in het welzijn en de zorg vaak een ongelijkwaardige relatie is van de “haves” naar de “havenots” loopt dat bij de internationale kerken door elkaar. Ook als ze zelf te weinig hebben, helpen ze, met hun van God gegeven talenten. In deze kerken zit een ongelofelijke veerkracht. Een ander belangrijk aspect van internationale kerken is integraliteit. De behoeften van de mensen en dat wat ze voor anderen doen gaat onscheidbaar over “body + soul”.  Alle levensbehoeften zoals geld en zorg zijn net zo goed een geestelijke als een materiele zaak. Deze levenshouding is ingewikkeld in de Nederlandse samenleving die gericht is op het individu, waar de zorgvrager een cliënt is en iedere vraag zijn eigen loket heeft.

In deze workshop wil ik met u verkennen hoe bruggen geslagen kunnen worden tussen deze verschillende culturele visies op zorg en wat de mensen binnen de informele en formele zorgsystemen hiervan kunnen leren. Het is een interactieve workshop waar we met elkaar ervaringen uitwisselen en vragen stellen over het gezicht van cultuur sensitieve zorg, de rol van gemeenschappen en gelijkwaardigheid van helper en geholpene.


Workshop 5 – De zoektocht naar nieuwe sociale woonvormen om gelukkig samen oud te worden


Jeroen Kemperman
Senior Manager Strategy & Business Development, Divisie Zilveren Kruis (inclusief Pro Life)


We worden steeds ouder. Het aantal negentigplussers stijgt in 25 jaar met 200%. Het aantal chronische patiënten groeit naar één derde van Nederland. In 2050 worden er 500.000 mensen met dementie verwacht. De benodigde ouderenzorg stijgt met 157%. Tegelijk daalt het aantal potentiële mantelzorgers per oudere van 10 naar 4 personen én verdubbeld het aantal alleenstaande senioren naar twee miljoen. Er komt niet alleen meer eenzaamheid, maar er zijn ook steeds minder huisgenoten om op elkaar te letten. Dit gaan we niet oplossen met een groter beroep op mantelzorg, technologische bewakingsoplossingen of door iedereen aan een nieuwe partner te helpen, maar hoe dan wel?
Woonvormen waar mensen samenleven zonder dat ze een relatie hebben, zijn nu nog schaars. Echter, ze kunnen wel helpen in de komende decennia. In deze workshop kijken we samen naar historische en nieuwe sociale woonoplossingen zoals hofjes, meergeneratiewoningen, knarrenhoven en zorgerven.


Workshop 6 – Een robot aan het bed: innovatie in de ouderenzorg


Marit Baaij
Innovatieadviseur verpleeghuiszorg bij Lelie zorggroep

Jantine Wilschut
Innovatieadviseur wijkverpleging bij Lelie zorggroep


De wereld om ons heen verandert in rap tempo en technologie wordt steeds meer een onderdeel van ons dagelijks leven. Het lijkt soms alsof de ouderenzorg in deze ontwikkelingen wordt overgeslagen. Maar als we de zorg in de toekomst haalbaar en betaalbaar willen houden, kunnen we niet om innovatie en technologie heen.
In deze workshop vertellen we met welke innovaties we bij Lelie zorggroep bezig zijn en willen we vooral met u het gesprek aangaan. Wat betekent innovatie voor onze mening over goede zorg? Hoe denkt u over robots aan uw bed? Kortom: hoe ziet uw leven als oudere en/of zorgverlener eruit in 2050?
U bent van harte welkom om hierover met ons van gedachten te wisselen. Innovatie in de ouderenzorg gaat ons allemaal aan!


Workshop 7 – Het levenseinde; geen gemakkelijk onderwerp


Kees Goedhart
Specialist ouderengeneeskunde & kaderarts palliatieve zorg


Het levenseinde. Geen gemakkelijk onderwerp. Een onderwerp waar we liever niet over nadenken. Toch is het belangrijk om na te denken over uw eigen wensen rondom het levenseinde. Hoelang is behandelen zinvol als genezen niet meer kan? Wie kan mij bijstaan in mijn laatste levensfase? Hoe maakt u op tijd de juiste afwegingen hierin? En niet minder belangrijk is de vraag hoe we daarin ons netwerk een plaats kunnen geven.
Kees Goedhart zal samen met Rineke Heij (beleidsadviseur Advies & Toerusting NPV) in deze workshop met u nadenken en in gesprek gaan over deze thematiek (rondom het levenseinde).


Workshop 8 – De zorgzame kerk


Arthur Alderliesten
Manager Vriendennetwerk Lelie zorggroep


De georganiseerde zorg in Nederland is schraal. Ondanks alles wat er is, hebben we te maken met kwetsbare mensen, zoals ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen of juist psychische klachten, vluchtelingen, ex-gedetineerden, etc.
De kerk die van oudsher middenin het dorp en de stad staat, kan hierin een mooie rol vervullen. De kerkdeuren moeten niet alleen op zondag open. Christenen zijn in staat te reageren op actuele problemen in de Nederlandse samenleving als vergrijzing, eenzaamheid en financiële nood.
Arthur Alderliesten vertelt in deze workshop waarom de kerk dit zou moeten en kunnen. Hij doet dit aan de hand van de visie van Dietrich Bonhoeffer op de kerk.
Sijtze Roosjen (voorzitter werkgroep Zorgzame Kerk) laat zien hoe de PGE-wijkgemeente De Open Hof in Ede haar kerkdeuren openzet en er als kerk daadwerkelijk is voor ‘kwetsbare mensen’. In het ‘Omzien naar Elkaar’ gaat het om bijspringen waar de georganiseerde zorg tekort schiet in de breedte van de samenleving.


Workshop 9 – Wat kunt u doen om vitaal te blijven?


Jos Leijenhorst
Directeur Pro Life

Roy Kloet
Programmamanager Pro Life


We worden regelmatig opgeroepen om goed voor onszelf te zorgen. Genoeg bewegen, gezond eten, voldoende slapen en ontspannen is zinvol voor onze gezondheid en energie.
Maar… is dit de kern van vitaliteit? Want hoewel we langer leven en welvarender zijn dan ooit, leven we ook steeds vaker gehaast en langs elkaar heen. De cijfers liegen er niet om; Nederland heeft het chronisch druk: één derde van de huwelijken eindigt in echtscheiding, één miljoen mensen voelt zich stérk eenzaam en GGZ-wachtlijsten lopen op.
Misschien zijn we iets verloren en is vitaliteit meer dan goed voor jezelf zorgen. Misschien gaat het ook over verbinding, over relaties. Vroeger vonden we God, elkaar en onszelf in de kerk. Speelt de voetbalvereniging nu deze rol?
Waar, wanneer en voor wie nemen we nog écht de tijd? Hoe doen we dat? Wanneer leven we echt, en wanneer worden we geleefd of overleven we? Hoe staat het met onze levens- en veerkracht? Hierover gaat deze actieve workshop, met als centrale vraag: Wat kunnen we doen?


Workshop 10 – 2030: Het rampscenario


Hendrik Jan van de Berg
Lid raad van bestuur Lelie zorggroep


Het is 2030. Alle instanties die zich in Nederland met zorg bemoeien zijn het erover eens. Het zorgstelsel zoals dat in 2007 is geïntroduceerd heeft gefaald. Alle innovaties in de zorg hebben te weinig opgeleverd. Mantelzorg bleek tóch niet het antwoord op alle problemen. En de verschuiving van zorg ter plaatse naar online, dé mantra van 2018 en 2019, is compleet mislukt. De wachtlijsten in de GGZ zijn in 10 jaar tijd verdubbeld. Ondertussen vormen de zorgkosten ruim 30% van ons bruto binnenlands product, waar dat 10 jaar eerder nog ongeveer 14% was. Zorgverzekeraars hebben de grootste moeite om de premie te innen, omdat deze voor een groot deel van de mensen onbetaalbaar hoog is geworden. De overheid kan dit niet meer bijpassen met extra zorgtoeslag. En de vraag naar zorg neemt nog altijd toe, omdat de vergrijzing in volle hevigheid doorzet.
Het wordt hoog tijd voor een aantal knappe koppen en creatievelingen om het tij te keren. Het moet (en zal) compleet anders. Oftewel: we hebben u nodig! Help mee met de bestrijding van deze zorgramp en bedenk samen met de overige deelnemers van de workshop de manieren om uit deze ramp te komen.